- Regisztráció

 

Aggregátor kölcsönzés

 

Aggregátor jellemzői

Kimenő összteljesítmény: ~3kVA = 3x1000VA

Megfelelő kiépített villamos hálózattal nem rendelkező területeken történő munkavégzéshez ajánljuk.
Közvetlenül használva inkább csak munkagépek, kéziszerszámok működtetésére, míg AVR (Automatikus Feszültség-Szabályozó berendezés)-sel, UPS (Szünetmentes Áramforrás)-sal kiegészítve, akár finomabb műszaki berendezések huzamosabb működtetéséhez is.

 

Üzembe helyezés

AZ ÜZEMANYAG BETÖLTÉSE

1. Ellenőrizze az üzemanyag szintjét az üzemanyagtartály felső részén található mérce segítségével (5. ábra).
2. Csavarja le az üzemanyagtartály fedelét, és szemrevételezéssel ellenőrizze a tartályban található üzemanyag mennyiségét.
3. Amennyiben az üzemanyag mennyisége nem elegendő, tölcsér segítségével töltsön be üzemanyagot.
A tartály űrtartalma 25 liter. A tartályba ne töltsön be az előírt maximális mennyiségnél több üzemanyagot.
A maximálisnál nagyobb mennyiség betöltése az üzemanyag zárt fedélen keresztül történő kifolyását eredményezi.
4. Az üzemanyag betöltése után tegye vissza és erősen húzza meg az üzemanyagtartály kupakját.

ALKOHOLTARTALMÚ BENZIN HASZNÁLATA
Amennyiben alkoholtartalmú benzint kíván használni, ellenőrizze, hogy az 91 feletti oktánszámmal rendelkezik-e, ugyanis az alkohol hozzáadása az oktánszámot csökkenti. Csak etanolt tartalmazó, max. 10% etanoltartalmú benzint szabad használni. Soha ne használjon metanollal (metilalkohollal) dúsított benzint, rozsdásodásgátlót tartalmazó benzint, valamint metanolos oldószert, illetve etanolt 10%-nál nagyobb koncentrációban tartalmazó benzint.
Az alkoholtartalmú üzemanyagok használatából eredő károkra a garancia nem vonatkozik. Az alkoholtartalmú üzemanyagok összetételről érdeklődjön a benzinkútnál.

AZ AGGREGÁTOR BEINDÍTÁSA

FIGYELEM!
Győződjön meg róla, hogy az áramfejlesztő kimeneteihez semmilyen fogyasztó nem csatlakozik! Ha lehetséges, földelje az áramfejlesztő.
1. Az üzemanyagcsapot állítsa „1“ állásba. Alacsony üzemanyagszint esetén töltsön be üzemanyagot.
2. Az indítóporlasztó karjának önmaga felé húzásával kapcsolja be az indítóporlasztót. Az indítóporlasztót nem kell használni, ha a motor meleg, vagy a környezeti hőmérséklet elég nagy.
3. A motort kézi indítóval lehet beindítani. Lassan húzza meg a berántót amíg meg nem akad, ekkor hirtelen rántsa meg. Addig ismételje az eljárást, amíg a motor be nem indul. A motor beindulásakor rögtön, óvatosan engedje vissza a berántót. Ha a kulcs ON állásban van, a motor működését jelző lámpa világít.
4. Várja meg, amíg a motor üzemi hőmérsékletre melegszik. A motor bemelegedése után az indító porlasztót kapcsolja ki úgy, hogy az indítóporlasztó karját a berendezés felé tolja, meleg időjárás esetén ezt néhány másodpercen belül végezze el, hideg időben pedig várjon néhány percet. Minden változtatás előtt váron, amíg a motor egyenletesen jár. Az üzemi hőmérséklet elérése után teljesen kapcsolja ki az indítóporlasztót (bal oldali helyzet).

A MOTOR BIZTONSÁGI RENDSZERE

Ha az olajszint a minimális értékre csökken, a motor biztonsági rendszere a gépet kikapcsolja, és a motort a további károsodástól megvédi. A minimális olajszintet a kapcsolószekrényen lévő jelzőlámpa is jelzi.
AZ OLAJSZINT CSÖKKENÉSÉT JELZŐ ÉRZÉKELŐ
Az olajszint-érzékelő az üzemelő motor kikapcsolására szolgál abban az esetben, ha az olaj szintje lecsökkenne.
Ezzel elkerülhető a motor nem megfelelő kenés következtében bekövetkező károsodása. Amennyiben az olajszint a biztonságos érték alá csökken, akkor a motor leáll, és kigyullad az alacsony olajszintet jelző ellenőrzőlámpa, a kapcsolószekrény kulcsa azonban továbbra is bekapcsolt (ON) állásban marad. A kezelőnek ettől függetlenül az olajszintet az áramfejlesztő berendezés használata előtt minden esetben ellenőriznie kell.
Amennyiben a motor leáll, és akkor sem indítható újra, ha a tartályban elegendő üzemanyag van, a hibakeresés előtt ellenőrizze a motorolaj szintjét.

AGGREGÁTOR HASZNÁLATA


FIGYELEM!
Az áramfejlesztő használatakor mindig tartsa be a jelen fejezetben, valamint a „Biztonsági előírások” című fejezetben megadott utasításokat. Az áramfejlesztő tervezése és kialakítása a kezelő teljes mértékű biztonságának szem előtt tartásával történt, azonban minden elektromos berendezés használatakor fennáll az áramütés veszélye. Ezért a jelen használati útmutatóban megadott utasításokat pontosan be kell tartani.
A gyártó, illetve a forgalmazó nem felelős az áramfejlesztő szakszerűtlen, a jelen használati útmutatóban megadott utasításokkal ellentétes módon történő használatának, az elektromos berendezésekre vonatkozó biztonsági előírások megszegésének, illetve nem ismeretének következményeiért.
Ezenkívül a gyártó, illetve a forgalmazó nem felelős az áramfejlesztő szakszerűtlen telepítésének vagy üzemeltetésének következményeiért sem.
FIGYELMEZTETÉS!
Az Aggregátor háromfázisú (400 V-os) szabványos ötlábas csatlakozóaljzattal van ellátva, 3x10A biztosítóval, 3 kVA névleges teljesítménnyel, illetve három független egyfázisú (230V-os) csatlakozóaljjal, 1 kVA névleges teljesítménnyel.

• Az áramfejlesztőt folyamatosan csak az egyes áramkörök (230 V, 400V és 12V áramkör) névleges teljesítményében külön-külön megadott értékig terhelje.
Az áramfejlesztő generátor maximális teljesítményen történő használata legfeljebb 20 percig megengedett (ezt követően időt kell adni az áramfejlesztőnek hogy vissza hűljön). Minden esetben figyelembe kell venni a csatlakoztatott fogyasztók összteljesítmény-szükségletét.Az üzemeltetés megfelelő módjával kapcsolatban kérjen tanácsot az eladótól vagy a forgalmazótól. Folyamatos terhelés esetén az áramfejlesztő generátor élettartama csökkenhet, illetve a berendezés meghibásodhat, a garancia egyidejű elvesztése mellett. Az üzemeltetés módjával kapcsolatban kérjen tanácsot az eladótól vagy a forgalmazótól.
• Fogyasztó csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a fogyasztó max. teljesítményfelvétele esetén nem következik be az áramfejlesztő névleges teljesítményének túllépése. A legtöbb elektromotor beindításkor a teljesítményfelvétel a névleges teljesítményfelvétel kettő-ötszöröse.
• Ne lépje túl az egyes csatlakozóaljzatok előírt terhelési határának értékét.
• Amennyiben a háromfázisú (400V-os) csatlakozóaljzatot használja, kerülje az egyfázisú csatlakozók használatát (ne terhelje a 230 V vagy a 12 V feszültségű áramköröket), akkor sem, ha az áramfejlesztő nem érte el a névleges teljesítményét. Az egyfázisú (230 V-os) csatlakozóaljzatokat egyesével is használhatja az egyes csatlakozóaljzatok névleges teljesítményének erejéig. Nem használható azonban a háromfázisú (400 V-os) csatlakozóaljzattal egyidejűleg.
Amennyiben a 12 V-os csatlakozóaljzatot használja az egyfázisú (230 V-os)csatlakozóaljzatokkal egy időben, vonja le minden csatlakozóaljzat névleges terhelhetőségéből pl a 12 V-os csatlakozóaljzatot terhelő teljesítmény értéket. Soha ne használja a háromfázisú (400 V-os) és a 12V-os csatlakozó aljzatokat egyidejűleg.
• A csatlakozóaljzatokat soha se kösse át. Az átkötés (a névleges áram növelése céljából, vagy bármilyen más okból) a berendezés súlyos károsodását okozhatja, tűzveszélyt jelent, és egyben a berendezés elektromos konstrukciójának súlyos megsértését jelenti. Az így keletkezett hibákra a garancia nem vonatkozik.
• A beépített feszültségmérő a 400 V-os vonali feszültséget méri. Ezt a feszültséget fogja mutatni, akkor is, ha a háromfázisú csatlakozó terheletlen, és a 12 V-os áramkör van terhelve. Ez az áramfejlesztő belső felépítése miatt van így. Tehát ha a feszültségmérő 400 V-otmutat, ez nem jelenti azt a 12 V-os áramkör hibás vagy működésképtelen.
• Az áramfejlesztőket 230/400V-hoz való 3x10A, illetve 12 V-hoz való 12 A-es védőrelé biztosítja hosszú távú túlterhelés, valamint a fogyasztó rövidzárlata ellen. Amennyiben az áramszolgáltatás működés közben megszűnik, ezt a relé szétkapcsolása is okozhatja. Ebben az esetben rövid ideig várjon, iktassa ki a túlterhelést vagy a rövidzárlatot okozó fogyasztót, majd a relét kapcsolja vissza. Vegye figyelembe az áramfejlesztő maximális teljesítményét.
>• A motor beindítása előtt mindig kapcsolja be a kimeneti védőrelét, ha ezt az adott konstrukció lehetővé teszi.
• Az áramfejlesztőhöz csak tökéletes állapotban lévő, semmilyen működési rendellenességet nem mutató berendezéseket szabad csatlakoztatni. Amennyiben a fogyasztón bármilyen meghibásodás jelei észlelhetők (szikrázik, lassan jár, nem indul be, túl hangos, füstöl stb.), azonnal kapcsolja ki a berendezést vagy az áramfejlesztőt. Ezután szüntesse meg a fogyasztó csatlakoztatását, majd hárítsa el a hibát.
• Kizárólag tökéletes állapotban lévő, megfelelő üzemi feszültségű (230V/50Hz) berendezéseket csatlakoztasson.
• Ha a motor nem megfelelően működik, ne változtasson a motor beállításán, hanem forduljon az illetékes szakszervizhez.
• Az áramfejlesztők olyan elektromos berendezések, elektromotorok vagy más hasonló berendezések üzemeltetéséhez alkalmasak, amelyek teljesítményfelvétele nem lépi túl az áramfejlesztő névleges teljesítményét.
• A jelen áramfejlesztők NINCS AVR (Automatic VoltageRegulator) rendszerrel – elektronikus kimenetifeszültség-stabilizáló rendszerrel – felszerelve. Így a megfelelő AVR berendezésekkel tehető 100%-osan lehetővé a kényes elektronikai berendezésekhez, például televíziókhoz, rádiósmagnókhoz, számítógépekhez stb. történő használatát is.
• Ne módosítsa az áramfejlesztőt, ne szereljen rá semmilyen tartót vagy kipufogó-hosszabbítót.

AZ ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELÉSE

1. Indítsa be a motort 2. A fogyasztókat csatlakoztassa a csatlakozóaljakhoz.
Ügyeljen, hogy ne lépje túl a megengedett névleges teljesítmény értékét. Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott fogyasztók kikapcsolt állapotban vannak.
3. Kapcsolja be a védőrelét vagy győződjön meg róla, hogy a védőrelé be van kapcsolva.

FIGYELMEZTETÉS!
Az áramfejlesztőt nem szabad a max. teljesítményen illetve folyamatosan a névleges teljesítményen üzemeltetni, ha nem adottak a megfelelő hűtési feltételek.

AZ ÁRAMFEJLESZTŐ ÜZEMELTETÉSÉNEK NÉVLEGES FELTÉTELEI
• atmoszférikus nyomás: 1000 hPa (1 bar);
• a levegő hőmérséklete: 25° C;
• a levegő páratartalma: 30%.

ÜZEMELTETÉS NAGY TENGERSZINT FELETTI MAGASSÁGOKON
Nagy tengerszint feletti magasságokon megváltozik a keverék összetétele a dúsabb keverék irányába. Ennek következtében egyrészt csökken a teljesítmény, másrészt nő az üzemanyag-szükséglet. A motor teljesítményét nagy tengerszint feletti magasságokon a fő fúvóka kisebb furattal rendelkező fúvókára történő cseréjével, valamint a keverékszabályozó csavar helyzetének változtatásával lehet javítani. Amennyiben a motor hosszabb időn keresztül 1830 méter tengerszint feletti magasságon üzemel, a porlasztók erre feljogosított szervizben be kell állítani.
A karburátor fentiekben ismertetett beálítása esetén is minden 305 méter tengerszint feletti magasság után körülbelül 3,5 százalékkal csökken a teljesítmény. A beállítás elvégzése nélkül a teljesítményveszteség még nagyobb.

MOTOR LEÁLLÍTÁSA
1. Szüntesse meg az összes fogyasztónak a generátor-kimenethez történő csatlakoztatását. Szükség esetén, ha az áramfejelsztőt vészhelyzetben le kell állítani, a kapcsolószekrény kulcsát állítsa STOP állásba.
2. Fordítsa a kapcsolószekrény kulcsát kikapcsolt (STOP) helyzetbe.
3. Zárja el az üzemanyag csapot.