- Regisztráció

SZEMÉLYES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az adatkezelő

személye, neve: Agenda-Age Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 48.
címe: 1095 Budapest, Soroksári út 48.
telefonszáma: (06-1) 313-1073
e-mail-címe: info@agendaage.hu
képviselője: Varga Noémi
képviselő telefonszáma: 06-70-5168271
képviselő e-mail-címe: varga.noemi@agendaage.hu

 

Az adatvédelmi tisztviselő

Az Agenda-Age Kft. nem alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt.

 

Az adatkezelés célja:

A kezelt adatok

Adatkezelési cél

Alap adatok:

 • email cím,
 • értesítési név,
 • telefonszám,
 • cégnév,
 • adószám,
 • számlázási cím
 • online értékesítés,
 • vásárlás és a fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése,
 • a felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás
 • a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése
 • számlakiállítás, a fizetés lebonyolításának lehetősége

Képzéshez kapcsolódó adatok:

 • cégnév,
 • számlázási cím,
 • adószám, postázási cím,
 • értesítési név,
 • email cím,
 • természetes személy-
  azonosító adatok,
 • adószám,
 • képzési adatok,
 • telefonszám.
 • kapcsolattartás
 • képzésekre való regisztrációhoz
 • szolgáltatások teljesítéséhez
 • számlakiállítás, a fizetés lebonyolításának lehetősége

 

 

Az adatkezelés időtartama:

A személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig (a fiók törléséig) kezeli. Hozzájárulását visszavonhatja bármikor az info@agendaage.hu email címre küldött levelében.

A képzéshez kapcsolódó adatokat a 2013. évi LXXVII. jogszabály szerint 8 évig.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelési, ill. feldolgozói tevékenység alapja: a 2013. év LXXVII. törvény a felnőttképzéséről és annak végrehajtási rendelete. A GDPR 6. cikk (1) b) pontja: „az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges”, (1) f) pontja: „az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges”. 
Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján.

 

Az adatkezelésben részt vevő további személyek, szervezetek:

Az Agenda-Age Kft. nem közli a személyes adatokat más természetes vagy jogi személlyel, ügynökséggel vagy bármely egyéb szervvel.

 

Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Agenda-Age Kft. harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít személyes adatokat.

 

Érintettek jogai:

Az érintettek – akiknek adatait az adatkezelő kezeli – kérelmezhetik a rájuk vonatkozó

 • személyes adatokhoz való hozzáférést (GDPR 15. cikk);
 • személyes adatok helyesbítését és törlését (GDPR 16–17. cikk);
 • személyes adatok kezelésének korlátozását (GDPR 18. cikk);
 • személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják (GDPR 20. cikk).

Hozzájárulását bármikor módosíthatja az info@agendaage.hu email címre küldött levélben.

 

Az érintettek továbbá jogosultak arra, hogy a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzanak személyes adataiknak kezelése ellen (GDPR 21. cikk).

 

Az érintettek jogosultak a felügyeleti hatósághoz [Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacíme: 1530 Budapest, Pf. 5.; telefonszáma: +36 (1) 391-1400; központi elektronikus levélcíme: ugyfelszolgalat@naih.hu] panaszt benyújtani.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Agenda-Age Kft. nem végez automatizált döntéshozatali tevékenységet, profilalkotást a személyes adatok vonatkozásában.

 

 

Dátum

2018.05.25.

Változás időpontja: 2020.09.01.